Duchovní inspirace

Redakční blog s.magazínu s inspirací, povzbuzením a podporou v duchovní oblasti, aneb společně ke svatosti!

rubrika Advent 2016


ADVENTNÍ FERIE - Štědrý den

Rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. Jedině on, jedině on nás…

ADVENTNÍ FERIE - pátek

Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: „Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!“ Pravda je však jiná, drazí mladí, nepřišli jsme na svět „vegetovat“, mít se pohodlně a dělat ze života pohovku, která nás uspává.…

ADVENTNÍ FERIE - čtvrtek

Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici (…) Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.“ Nevyslovitelné a…

ADVENTNÍ FERIE - středa

„Vstaň, moje milá, moje krásko, a pojď!“ Kdyby oheň a železo měly rozum a kdyby železo řeklo ohni: „Přitahuj mě“, dokazovalo by tím, že si přeje ztotožnit se s ohněm tak, aby je prostoupil a rozžhavil svou žhavostí a aby se zdálo, že s ním tvoří…

ADVENTNÍ FERIE - úterý

Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!“ (…) „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ Jednej podle toho, k čemu tě vyzývají tvé životní poměry! Když tyto poměry nechápeme jen jako výsledek rozmanitých…

ADVENTNÍ FERIE - pondělí

Za dnů judského krále Heroda žil jeden kněz z Abiášovy kněžské třídy; jmenoval se Zachariáš. Jeho manželka pocházela z Árónova rodu a jmenovala se Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech přikázání a nařízení Páně.…

ADVENTNÍ FERIE - 4. neděle adventní

Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. V rodině, „kterou lze nazvat domácí církví“ (Lumen gentium, 11), zraje první zkušenost církve coby společenství osob, v němž se skrze milost zrcadlí tajemství Nejsvětější Trojice. „Zde se učí, jak je práce…

ADVENTNÍ FERIE - sobota

Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. Juda byl otec… Dohromady je to tedy od Abraháma po Davida čtrnáct členů rodokmenu, od Davida až po babylónské…

Pátek po 3. neděli adventní

Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho služebníky, a všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Jejich…

Čtvrtek po 3. neděli adventní

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli. Mohlo by to být snadné utéci do kláštera,…

Jsem pokorný? Jsem chudý?

„Já jsem Hospodin, a nikdo jiný. Tvořím světlo a působím tmu, dávám štěstí a dopouštím neštěstí, já, Hospodin, to všechno působím.“ Existuje jakási dvojí Prozřetelnost, nebo lépe řečeno jediná Prozřetelnost, na kterou můžeme nahlížet ze dvou různých…

Jsou dvě cesty, dva postoje…

Toto praví Hospodin: „Běda, vzpurné a poskvrněné je násilnické město! (…) Z tebe odstraním tvé pyšné chvástaly, už se nebudeš vypínat na mé svaté hoře. Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý.“ V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, ať to slyší…

Pondělí po 3. neděli adventní

Když přišel Ježíš do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu s otázkou: „Jakou mocí děláš tyto věci? Kdo ti k tomu dal plnou moc?“ V dnešním evangeliu velekněží, kteří se ptají Ježíše, jakou mocí jedná, nemají horizonty, jsou…

3. neděle adventní

Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede dveřmi!Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. Co kdybych marnotratného syna potkal…

Sobota po 2. neděli adventní

Je psáno o tobě, že jsi připraven pro určitý čas, abys utišil hněv, dříve než vzplane, abys otcovo srdce smířil se synem a obnovil Jakubovy kmeny. Šťastni, kdo tě viděli a tvým přátelstvím byli vyznamenáni! Krátká báseň o štěstí?Chceš-li se dozvědět…

Pátek po 2. neděli adventní

Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt by (se rozléval) jako řeka a tvé štěstí jako mořské vlny; bylo by jak písku tvých pokolení a potomků z tvého těla jako jeho zrnek. Ale přece moudrost se ospravedlní svými skutky. Ve vztazích mezi mužem…

Čtvrtek – Slavnost Panny Marie

Hospodin Bůh zavolal na člověka a řekl mu: „Kde jsi?“Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ Vy se nebojíte modlit? Jednou se mne kdosi zeptal: „Vy se nebojíte modlit Otčenáš? Vždyť je tam prosba: Buď vůle tvá. Copak…

Středa po 2. neděli adventní

Ježíš se ujal slova a řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé…

Úterý po 2. neděli adventní

Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede. Úplně sám! Na jedné chodbě rehabilitačního ústavu pro tělesně postižené děti sedělo na zemi dítě s nepohyblivýma nohama uvězněnýma v…

Pondělí po 2. neděli adventní

Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. (…) Na stepi vyprýští vody, potoky na poušti. Vyprahlá země se změní v rybník a žíznivá půda v prameny vod. Řeka v pouštiCestovatel zabloudil v…

2. neděle adventní

Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem. Duch Svatý tedy činí křesťana „moudrým“. Nikoli však v tom smyslu, že má…

Sobota po 1. neděli adventní

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.…

Pátek po 1. neděli adventní

„Nebude se už hanbit Jakub, nezbledne už (strachem) jeho tvář! Ale když uvidí ve svém středu dílo mých rukou, budou ctít mé jméno, budou ctít Jakubova Svatého a budou se bát Izraelova Boha. Bloudící dostanou rozum a buřiči přijmou poučení.“ Když…

Čtvrtek po 1. neděli adventní

„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane!‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále.“ Je třeba, aby si na…

Středa sv. Ondřeje, apoštola

Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. Den dni o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení. Bůh napsal nádhernou knihu, jejíž stránky jsou tvořeny množstvím tvorů, kteří jsou ve světě. Žádný tvor nezůstává stát mimo tento…

Úterý po 1. neděli adventní

Ježíš zajásal v Duchu Svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo!“ Ježíš tedy chtěl, aby se na mně okázale projevilo jeho…

Pondělí po 1. neděli adventní

„Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven.“ Věrná duše chválí Boží řízení Vše, co duše vlastní, vše, co máme vně i uvnitř, přirozeně nebo nadpřirozeně, jsou tvá dobrodiní a oslavují tebe,…

1. neděle adventní

Zaradoval jsem se, když mi řekli: „Do domu Hospodinova půjdeme!“ Dostal jsem jednou zajímavou otázku: Odkud pramení křesťanská radost, a co nejvíce „stahuje sytost barev“ ze života dnešních křesťanů? Když jsem o ní přemýšlel, říkal jsem si, že to…