Týden modliteb za jednotu křesťanů

V týdnu od 18. do 25. ledna zde nabízíme zamyšlení a modlitbu za jednotu křesťanů.
Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů má téma "Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)
Text je převzatý z Průvodce, který k této příležitosti vydala ČBK spolu s Ekumenickou radou církví. 

 

 

Iz 53,4-12 Položil svůj život v oběť za vinu

Ž 118,1.14-29 Bůh mě nevydal smrti

1J 2,1-2 Kristus zemřel za hříchy celého světa

J 15,13-17 Položit život za své přátele

Komentář

Když se Pavel obrátil ke Kristu, dospěl k radikálně novému poznání: jeden člověk zemřel za všecky. Ježíš nezemřel jen za svůj vlastní lid a stejně tak nezemřel jen za ty, kdo sympatizují s jeho učením. Zemřel za všechny lidi v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. V průběhu staletí položili mnozí křesťané, věrní evangeliu, život za své přátele. Jedním z nich byl i františkán Maxmilián Kolbe, který byl uvězněn v koncentračním táboře v Osvětimi a roku 1941 dobrovolně nabídl svůj život, aby tak zachránil spoluvězně.

Protože Ježíš zemřel za všecky, zemřeli všichni s ním (srov. 2K 5,14). Jestliže umíráme s Kristem, stává se náš starý život minulostí a my vstupujeme do nového bytí: do života v plnosti, života, v němž už nyní zakoušíme vyrovnanost, důvěru a odpuštění, života, který má smysl i po smrti. Tímto novým bytím je život v Bohu.

Když si Pavel toto uvědomí, cítí zároveň, že ho Kristova láska nutí, aby hlásal radostnou zvěst o smíření s Bohem. Na tomtéž poslání hlásat poselství evangelia mají podíl i všechny křesťanské církve. Musíme si klást otázku, jak můžeme hlásat toto evangelium smíření navzdory svým rozdělením.

Otázky

  • Co to znamená, že Ježíš „zemřel za hříchy celého světa?“

  • Německý pastor Dietrich Bonhoeffer napsal: „Jsem druhému člověku bratrem skrze to, co Ježíš vykonal pro mě a kvůli mně, a druhý člověk je mi bratrem skrze to, co Ježíš vykonal pro něj.“ Jak tato slova ovlivňují můj pohled na druhé lidi?

  • A jaký je jejich důsledek pro ekumenický a mezináboženský dialog?

Modlitba

Bože, náš Otče,
v Ježíši jsi nám dal toho, kdo zemřel za všechny.
Žil náš život a zemřel naší smrtí.
Tys přijal jeho oběť a vzkřísil jsi ho k novému životu u sebe.
Dej, ať nás všechny, kdo jsme zemřeli spolu s ním,
spojuje Duch Svatý vjedno,
abychom zakoušeli plnou míru tvé božské přítomnosti
nyní i navěky. Amen.