Týden modliteb za jednotu křesťanů

V týdnu od 18. do 25. ledna zde nabízíme zamyšlení a modlitbu za jednotu křesťanů.
Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů má téma "Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)
Text je převzatý z Průvodce, který k této příležitosti vydala ČBK spolu s Ekumenickou radou církví.

 

Mi 4,1-5 V posledních dnech zavládne spravedlnost

Ž 87 Slavné věci hlásány jsou o Bohu

Zj 21,1-5a Bůh stvoří nové nebe a novou zemi

J 20,11-18 Setkání se zmrtvýchvstalým Kristem vede k misijnímu poslání

Komentář

Co kdyby…? Co kdyby se biblická proroctví skutečně vyplnila? Kdyby ustaly války mezi národy a z válečných zbraní se vyrobilo to, co dává život? Co kdyby zavládla Boží spravedlnost a jeho pokoj, který znamená víc než jen to, že se neválčí? Co kdyby se lidstvo shromáždilo při oslavě, kde nebude nikdo vytlačován na okraj? Co kdyby skutečně pominul všechen smutek a slzy a pominula by i smrt? Byl by to skutečný vrchol smíření, které Bůh dává skrze Ježíše Krista. Bylo by to nebe!

Žalmy, kantika a chvalozpěvy opěvují den, kdy celé a zdokonalené tvorstvo konečně dospěje ke svému cíli, kdy Bůh bude „všechno ve všech“. Vyprávějí o křesťanské naději, že Boží vláda dojde plnosti, že bolest se promění v radost. Toho dne se církev zjeví v celé své kráse a milosti jako jedno tělo Kristovo. Všude, kde se shromažďujeme v Duchu, abychom společně zpívali o naplnění Božích slibů, se otevírají nebesa a my teď a tady začínáme tancovat podle melodie věčnosti.

Když můžeme už nyní zakoušet tuto blízkost nebe, oslavujme ji společně. Podělíme-li se o obrazy, básně a písně, které vznikly v prostředí naší vlastní tradice, může to druhé inspirovat k větší horlivosti. Tato díla nám dokážou otevírat nový prostor, v němž prožíváme svou společnou víru v Boží království a naději na jeho příchod.

Otázky

  • Jak si představujete nebe?

  • Které písně, příběhy, básně a obrazy z vaší křesťanské tradice vám dávají pocítit podíl na realitě Boží věčnosti?

Modlitba

Trojjediný Bože Otče, Synu a Duchu Svatý,
děkujeme ti za tento týden modliteb,
za to, žes nás shromáždil jako bratry a sestry v Kristu,
i za nejrůznější způsoby,
jimiž jsme zakoušeli tvou přítomnost.
Dej, ať vždy společně chválíme tvé svaté jméno,
a tak můžeme stále růst v jednotě a smíření. Amen.