Týden modliteb za jednotu křesťanů

V týdnu od 18. do 25. ledna zde nabízíme zamyšlení a modlitbu za jednotu křesťanů.
Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů má téma "Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)
Text je převzatý z Průvodce, který k této příležitosti vydala ČBK spolu s Ekumenickou radou církví.

 

Gn 19,15-26 Neohlížej se zpět

Ž 77,5-15 Bůh je vždy věrný

Fp 3,7-14 Zapomínaje na to, co je za mnou

L 9,57-62 Položit ruku na pluh

Komentář

Často se stává, že žijeme z minulosti. Ohlédnout se zpět může být užitečné a k uzdravení paměti to bývá i nezbytné. Může nás to ale zároveň ochromit a bránit nám, abychom žili v přítomnosti. Pavlovo poselství tu nabízí osvobození: „Co je staré, pominulo.“

Bible nás vybízí, abychom na minulost nezapomínali, ze vzpomínek čerpali sílu a připomínali si, co dobrého Bůh učinil. Zároveň nás ale vyzývá, abychom opustili to, co je staré, i kdyby to bylo dobré, vydali se následovat Krista a žili nový život v něm.

Během tohoto roku si mnozí křesťané připomínají dílo Martina Luthera a dalších reformátorů. Reformace do značné míry proměnila život západní církve. Mnozí křesťané přitom vydali hrdinské svědectví o své víře a mnozí byli ve svém křesťanském životě obnoveni. Přitom je ovšem důležité, jak nám to připomíná i Písmo, neomezovat se jen na to, co se stalo v minulosti, ale namísto toho dovolit Duchu Svatému, aby nás otevřel nové budoucnosti, v níž budou všechna rozdělení překonána a kde se Boží lid sjednotí.

Otázky

  • Co se dozvíme, budeme-li společně číst dějiny svých rozdělení a vzájemné nedůvěry?

  • Co se v mé církvi musí změnit, abychom dokázali překonat rozdělení a posilovat to, co nás sjednocuje?

Modlitba

Pane Ježíši Kriste,
který jsi stejný včera, dnes i navěky,
uzdrav rány naší minulosti,
žehnej nám, když dnes společně putujeme k jednotě,
a veď nás do své budoucnosti,
kdy budeš všechno ve všech
s Otcem a Duchem Svatým
na věky věků. Amen.