S.MAGAZÍN

Duchovní inspirace

Redakční blog s.magazínu s inspirací, povzbuzením a podporou v duchovní oblasti, aneb společně ke svatosti!

Archiv

Sobota po 2. neděli adventní

Je psáno o tobě, že jsi připraven pro určitý čas, abys utišil hněv, dříve než vzplane, abys otcovo srdce smířil se synem a obnovil Jakubovy kmeny. Šťastni, kdo tě viděli a tvým přátelstvím byli vyznamenáni! Krátká báseň o štěstí?Chceš-li se dozvědět…

Celý článek

Pátek po 2. neděli adventní

Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt by (se rozléval) jako řeka a tvé štěstí jako mořské vlny; bylo by jak písku tvých pokolení a potomků z tvého těla jako jeho zrnek. Ale přece moudrost se ospravedlní svými skutky. Ve vztazích mezi mužem…

Celý článek

Čtvrtek – Slavnost Panny Marie

Hospodin Bůh zavolal na člověka a řekl mu: „Kde jsi?“Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ Vy se nebojíte modlit? Jednou se mne kdosi zeptal: „Vy se nebojíte modlit Otčenáš? Vždyť je tam prosba: Buď vůle tvá. Copak…

Celý článek

Středa po 2. neděli adventní

Ježíš se ujal slova a řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé…

Celý článek

Úterý po 2. neděli adventní

Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede. Úplně sám! Na jedné chodbě rehabilitačního ústavu pro tělesně postižené děti sedělo na zemi dítě s nepohyblivýma nohama uvězněnýma v…

Celý článek

Pondělí po 2. neděli adventní

Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. (…) Na stepi vyprýští vody, potoky na poušti. Vyprahlá země se změní v rybník a žíznivá půda v prameny vod. Řeka v pouštiCestovatel zabloudil v…

Celý článek

2. neděle adventní

Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem. Duch Svatý tedy činí křesťana „moudrým“. Nikoli však v tom smyslu, že má…

Celý článek

Sobota po 1. neděli adventní

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.…

Celý článek

Pátek po 1. neděli adventní

„Nebude se už hanbit Jakub, nezbledne už (strachem) jeho tvář! Ale když uvidí ve svém středu dílo mých rukou, budou ctít mé jméno, budou ctít Jakubova Svatého a budou se bát Izraelova Boha. Bloudící dostanou rozum a buřiči přijmou poučení.“ Když…

Celý článek

Čtvrtek po 1. neděli adventní

„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane!‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále.“ Je třeba, aby si na…

Celý článek