S.MAGAZÍN

Duchovní inspirace

Redakční blog s.magazínu s inspirací, povzbuzením a podporou v duchovní oblasti, aneb společně ke svatosti!

Archiv

ADVENTNÍ FERIE - pátek

Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: „Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!“ Pravda je však jiná, drazí mladí, nepřišli jsme na svět „vegetovat“, mít se pohodlně a dělat ze života pohovku, která nás uspává.…

Celý článek

ADVENTNÍ FERIE - čtvrtek

Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici (…) Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.“ Nevyslovitelné a…

Celý článek

ADVENTNÍ FERIE - středa

„Vstaň, moje milá, moje krásko, a pojď!“ Kdyby oheň a železo měly rozum a kdyby železo řeklo ohni: „Přitahuj mě“, dokazovalo by tím, že si přeje ztotožnit se s ohněm tak, aby je prostoupil a rozžhavil svou žhavostí a aby se zdálo, že s ním tvoří…

Celý článek

ADVENTNÍ FERIE - úterý

Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!“ (…) „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ Jednej podle toho, k čemu tě vyzývají tvé životní poměry! Když tyto poměry nechápeme jen jako výsledek rozmanitých…

Celý článek

ADVENTNÍ FERIE - pondělí

Za dnů judského krále Heroda žil jeden kněz z Abiášovy kněžské třídy; jmenoval se Zachariáš. Jeho manželka pocházela z Árónova rodu a jmenovala se Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech přikázání a nařízení Páně.…

Celý článek

ADVENTNÍ FERIE - 4. neděle adventní

Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. V rodině, „kterou lze nazvat domácí církví“ (Lumen gentium, 11), zraje první zkušenost církve coby společenství osob, v němž se skrze milost zrcadlí tajemství Nejsvětější Trojice. „Zde se učí, jak je práce…

Celý článek

ADVENTNÍ FERIE - sobota

Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. Juda byl otec… Dohromady je to tedy od Abraháma po Davida čtrnáct členů rodokmenu, od Davida až po babylónské…

Celý článek

Pátek po 3. neděli adventní

Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho služebníky, a všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Jejich…

Celý článek

Čtvrtek po 3. neděli adventní

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli. Mohlo by to být snadné utéci do kláštera,…

Celý článek

Jsem pokorný? Jsem chudý?

„Já jsem Hospodin, a nikdo jiný. Tvořím světlo a působím tmu, dávám štěstí a dopouštím neštěstí, já, Hospodin, to všechno působím.“ Existuje jakási dvojí Prozřetelnost, nebo lépe řečeno jediná Prozřetelnost, na kterou můžeme nahlížet ze dvou různých…

Celý článek