S.MAGAZÍN

Duchovní inspirace

Redakční blog s.magazínu s inspirací, povzbuzením a podporou v duchovní oblasti, aneb společně ke svatosti!

Archiv

ADVENTNÍ FERIE - 4. neděle adventní

Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. V rodině, „kterou lze nazvat domácí církví“ (Lumen gentium, 11), zraje první zkušenost církve coby společenství osob, v němž se skrze milost zrcadlí tajemství Nejsvětější Trojice. „Zde se učí, jak je práce…

Celý článek

ADVENTNÍ FERIE - sobota

Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. Juda byl otec… Dohromady je to tedy od Abraháma po Davida čtrnáct členů rodokmenu, od Davida až po babylónské…

Celý článek

Pátek po 3. neděli adventní

Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho služebníky, a všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Jejich…

Celý článek

Čtvrtek po 3. neděli adventní

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli. Mohlo by to být snadné utéci do kláštera,…

Celý článek

Jsem pokorný? Jsem chudý?

„Já jsem Hospodin, a nikdo jiný. Tvořím světlo a působím tmu, dávám štěstí a dopouštím neštěstí, já, Hospodin, to všechno působím.“ Existuje jakási dvojí Prozřetelnost, nebo lépe řečeno jediná Prozřetelnost, na kterou můžeme nahlížet ze dvou různých…

Celý článek

Jsou dvě cesty, dva postoje…

Toto praví Hospodin: „Běda, vzpurné a poskvrněné je násilnické město! (…) Z tebe odstraním tvé pyšné chvástaly, už se nebudeš vypínat na mé svaté hoře. Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý.“ V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, ať to slyší…

Celý článek

Pondělí po 3. neděli adventní

Když přišel Ježíš do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu s otázkou: „Jakou mocí děláš tyto věci? Kdo ti k tomu dal plnou moc?“ V dnešním evangeliu velekněží, kteří se ptají Ježíše, jakou mocí jedná, nemají horizonty, jsou…

Celý článek

3. neděle adventní

Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede dveřmi!Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. Co kdybych marnotratného syna potkal…

Celý článek

Sobota po 2. neděli adventní

Je psáno o tobě, že jsi připraven pro určitý čas, abys utišil hněv, dříve než vzplane, abys otcovo srdce smířil se synem a obnovil Jakubovy kmeny. Šťastni, kdo tě viděli a tvým přátelstvím byli vyznamenáni! Krátká báseň o štěstí?Chceš-li se dozvědět…

Celý článek

Pátek po 2. neděli adventní

Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt by (se rozléval) jako řeka a tvé štěstí jako mořské vlny; bylo by jak písku tvých pokolení a potomků z tvého těla jako jeho zrnek. Ale přece moudrost se ospravedlní svými skutky. Ve vztazích mezi mužem…

Celý článek

« novější 1 5 9 10 11 12 13 14 15 17 starší »