Duchovní inspirace

Redakční blog s.magazínu s inspirací, povzbuzením a podporou v duchovní oblasti, aneb společně ke svatosti!

Jsou dvě cesty, dva postoje…

Toto praví Hospodin: „Běda, vzpurné a poskvrněné je násilnické město! (…) Z tebe odstraním tvé pyšné chvástaly, už se nebudeš vypínat na mé svaté hoře. Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý.“ V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, ať to slyší…

Pondělí po 3. neděli adventní

Když přišel Ježíš do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu s otázkou: „Jakou mocí děláš tyto věci? Kdo ti k tomu dal plnou moc?“ V dnešním evangeliu velekněží, kteří se ptají Ježíše, jakou mocí jedná, nemají horizonty, jsou…

3. neděle adventní

Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede dveřmi!Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. Co kdybych marnotratného syna potkal…

Sobota po 2. neděli adventní

Je psáno o tobě, že jsi připraven pro určitý čas, abys utišil hněv, dříve než vzplane, abys otcovo srdce smířil se synem a obnovil Jakubovy kmeny. Šťastni, kdo tě viděli a tvým přátelstvím byli vyznamenáni! Krátká báseň o štěstí?Chceš-li se dozvědět…

Pátek po 2. neděli adventní

Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt by (se rozléval) jako řeka a tvé štěstí jako mořské vlny; bylo by jak písku tvých pokolení a potomků z tvého těla jako jeho zrnek. Ale přece moudrost se ospravedlní svými skutky. Ve vztazích mezi mužem…

Čtvrtek – Slavnost Panny Marie

Hospodin Bůh zavolal na člověka a řekl mu: „Kde jsi?“Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ Vy se nebojíte modlit? Jednou se mne kdosi zeptal: „Vy se nebojíte modlit Otčenáš? Vždyť je tam prosba: Buď vůle tvá. Copak…

Středa po 2. neděli adventní

Ježíš se ujal slova a řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé…

Úterý po 2. neděli adventní

Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede. Úplně sám! Na jedné chodbě rehabilitačního ústavu pro tělesně postižené děti sedělo na zemi dítě s nepohyblivýma nohama uvězněnýma v…

Pondělí po 2. neděli adventní

Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. (…) Na stepi vyprýští vody, potoky na poušti. Vyprahlá země se změní v rybník a žíznivá půda v prameny vod. Řeka v pouštiCestovatel zabloudil v…

2. neděle adventní

Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem. Duch Svatý tedy činí křesťana „moudrým“. Nikoli však v tom smyslu, že má…