Zas je tu letní čas, kdy v kostelích zní "Bože cos ráčil" a my se modlíme "dědictví otců, zachovej nám Pane".  Při tom možná myslíme na to, ať to svatí Cyril s Metodějem svým přičiněním, přímluvou zas nějak zařídí, aby náš národ měl víru v Boha. 
Co pro svou víru, pro duši děláme my? Sv. Cyril ve své předmluvě k evangeliím, v Proglasu, dává radu - slyšet Slovo, které vede k poznání Boha, otevřít dokořán dveře rozumu a bojovat tak proti protivníku našich duší. 

Jak často nasloucháme Slovu? Nejsme hluší Slované?

 (foto:c.muniz, www.flickr.com, cc)

 

Jak proroci již dříve předpověděli, 
Kristus přichází shromáždit národy, 
neboť je světlem celého tohoto světa.

To se stalo v tomto sedmém věku. 
Neb oni řekli: Slepí prohlédnou, 
hluší uslyší slovo Písma.

Je tedy třeba poznat Boha. 
Proto slyšte, Slované, toto: 
Dar ten je věru od Boha daný, 
dar Boží je to údělu na pravici, 
dar duším nikdy se nekazící, 
těm duším, které jej přijmou.

Matouš, Marek, Lukáš a Jan 
učí všechen lid a praví: 
Vy všichni, kdož svých duší krásu 
vidíte a milujete a rádi byste 
temnotu hříchů zapudili 
a hniloby tohoto světa se zbavili 
a rajský život nalezli 
a unikli ohni horoucímu, 
slyšte nyní svým rozumem, 
slyšte všichni lidé slovanští, 
slyšte Slovo, od Boha přišlo, 
slovo, jež krmí lidské duše, 
slovo, jež sílí srdce i rozum, 
slovo to, jež vede k poznání Boha.

Jako bez světla radost mít nebude 
oko patřící na všechno stvoření Boží, 
neb vše ani není krásné ani viditelné, 
tak i každá duše bez knih, 
neznající zákona Božího, 
zákona Písem duchovního, 
zákona zjevujícího ráj Boží.

Neb který sluch rachot hromu 
neslyšící může se bát Boha?

Též chřípě, nečichají-li vůně, 
kterak pochopí zázrak Boží?

Vždyť ústa, jež necítí sladkost, 
činí, že člověk je jak kámen.

Víc však ještě duše knih zbavená 
zdá se být v člověku mrtvá.

.....

Nahé jsou všechny národy bez knih 
a nemohou zápolit beze zbraně 
s protivníkem našich duší, 
uchystané za kořist věčných muk.

Nuže, národové, kteří nemáte rádi nepřítele 
a jste odhodláni mocně s ním zápolit, 
otevřte dokořán dveře rozumu, 
když jste přijali nyní zbraň tvrdou, 
kterou kovají knihy Páně 
hlavu ďáblovu mocně potírající.

 

 

Úryvek z Proglasu - předmluvy k evangeliím. 
Zdroj a celý text ZDE