Tento víkend u nás byla pouť. Máme kostel zasvěcený svaté Kateřině Sienské. Za ty roky, co poslouchám poutní kázání mám už nějakou představu o jejím životě, mnohé informace zaznívají s železnou pravidelností - žena málo vzdělaná, autorka krásných duchovních textů, přiměla papeže přesídlit z Avignonu zpět do Říma, mystička, zemřela ve 33 letech, učitelka církve... Četla jsem i nějaké knihy o jejím životě, ale pořád mě mrzelo, že vím, že úžasně psala, ale nevím co. Proto jsem si opatřila Dialog s Boží prozřetelností.
Často je to pro mě velmi hutný text, něčemu těžko rozumím. Jindy ale žasnu nad moudrostí, její velkou láskou k Bohu a objevuju nové souvislosti, nové úhly pohledu. Tady nabízím dva úryvky:

 

 
(zdroj: wikipedia.org)

Aby Boží dobrotivost ukojila touhu oné duše, prohlásila:
Podívej: těm, kdo se pozvedli s otrockou bázní a osvobodili se od smrtelného hříchu, ale nedokážou se pozvednout dál z lásky ke ctnosti, nebude otrocká bázeň stačit k získání věčného života. K němu je zapotřebí lásky doprovázení svatou bázní, protože na lásce a svaté bázni je založen zákon.

Starý zákon bázně, který jsem dal Mojžíšovi, se zakládal jen na bázni před trestem, bázni, která následovala po spáchání viny.

Ale nový zákon je zákon lásky, který vám dalo Slovo, můj jednorozený Syn; láska je jeho základem. Starý zákon však nebyl novým zrušen, spíš zdokonalen, jak řekla má Pravda: „Nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit.“ Spojil zákon bázně se zákonem lásky. Díky lásce se starý zákon zbavil nedokonalosti bázně před trestem. Zůstala jen dokonalost svaté bázně, to je bázně, že bych mohl být uražen, ne kvůli újmě, jež tím vznikne hříšníkovi, ale protože bych byl uražen já, nejvyšší Dobro. Tak byl nedokonalý zákon učiněn dokonalým prostřednictvím zákona lásky.

Když můj jednorozený Syn přišel mezi lidi, přinesl vašemu lidství plamen mé lásky jako ohnivý vůz a spolu s ním i hojnost mého milosrdenství. Takže byl zrušen bezprostřední trest za spáchané viny. Ty nejsou trestány ihned, v průběhu života, v okamžiku urážky, jak bývalo přikázáno Mojžíšovým zákonem, který nařizoval bezprostřední trest za každou vinu. Teď tomu tak není, protože nový zákon člověka zbavuje bázně, kterou má otrok. To neznamená, že by vina zůstala nepotrestána, ale je odložena do onoho života, až bude duše oddělena od těla, pokud člověk do té doby s dokonale zkroušeným srdcem nedospěje k pokání. Tak je pro člověka život časem milosrdenství. Po smrti se stane časem spravedlnosti.

Lidé se tedy mají zbavit otrockého strachu a dospět k tomu, že mě budou milovat a budou ke mně chovat svatou bázeň. Nic jiného je neuchrání před pádem do divokého víru, když se přes ně převalí vlna utrpení a začne je tisknout trní zdánlivých útěch, zraňující duši, která neuspořádaně miluje a vlastní.

 

...

 

Ona duše se tehdy jakoby v opojení nedokázala ovládnout a téměř tváří v tvář k Bohu zvolala:

Tvé milosrdenství září až do nebes, protože je viditelné ve tvých svatých. A když se obrátím na zem, všude vidím jeho hojnost. Svítí dokonce i v pekle, protože odsouzení dostávají menší trest, než si zaslouží.

Svým milosrdenstvím mírníš spravedlnost. Kvůli ní jsi nás omyl krví. Kvůli milosrdenství ses snížil až k životu se svými tvory. Ty ses pomátl láskou! Nestačilo ti, žes nosil naše tělo: chtěls také umřít. Nestačila ti smrt: sestoupils také do pekel, abys odtud vyvedl svaté otce a dokonal svou pravdu tím, žes jim daroval své milosrdenství. A protože tvá dobrotivost slibuje dobro těm, kdo ti v pravdě slouží, sestoupil jsi do předpeklí a vysvobodil od trestu ty, kdo ti sloužili a komu náležely plody za vynaložené úsilí.

Ale vidím, že tě tvé milosrdenství přimělo, aby ses nám daroval ještě velkodušněji, neboť jsi nám nechal sebe sama za pokrm, abys tak nám, slabým, dodával útěchu a aby zapomnětliví a nevědomí lidé zcela nezapomněli na tvá dobrodiní.

 

sv.Kateřině Sienské vděčí za mnohé
@Liduškaš