Hlásat Krista znamená především podávat o něm svědectví ve vlastním životě. Jedná se zde o nejjednodušší a zároveň nejúčinnější formu evangelizace, kterou máte k dispozici. Spočívá v prokazování přítomnosti Krista ve vlastním životě, v naplňování každodenních povinností a v konkrétním rozhodování se v souladu s evangeliem. Dnešní svět musí mít především věrohodné svědky. Vy, drazí mladí, kteří tolik oceňujete u lidí jejich pravost a skoro instinktivně odsuzujete veškeré formy pokrytectví, jste připraveni nabídnout Kristu opravdové a zřetelné svědectví. A proto vydávejte své svědectví víry také při práci ve světě. Kristův učedník není nikdy pasivním a lhostejným pozorovatelem událostí, nýbrž se cítí být zodpovědný za přeměnu skutečnosti společenské, politické, ekonomické a kulturní.
 
     Hlásat znamená také zvěstovat. Přinést bližním slovo o spasení. Mnozí totiž Boha odvrhují z neznalosti. Musíme si přiznat, že v oblastech víry existuje velká nevědomost. Současně si však mnoho lidí přeje Boží slovo slyšet. A víra se rodí z naslouchání. Svatý Pavel píše: „Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? Jak o něm však mohou uslyšet bez hlasatele?“ (Řím 10,14) Drazí mladí, hlásání Božího slova nepřísluší jen kněžím a řeholníkům, nýbrž i vám. Jste povinni mluvit s odvahou o Kristu ve vašich rodinách, v místě vašich studií, práce a odpočinku, povzbuzeni nadšením, které naplňovalo apoštoly vyznávající: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli.“ (Sk 4,20) Drazí, ani vy nemůžete mlčet. Jsou taková místa a situace, ve kterých pouze vy jste schopni zasít sémě Božího slova.
 
     Nebojte se nabídnout Krista tomu, kdo jej dosud nezná. Kristus je pravou a úplnější odpovědí na všechny otázky, které se týkají člověka a jeho osudu. Bez Krista totiž člověk zůstává nerozřešenou hádankou. Mějte proto vždy dostatek odvahy nabízet Krista! Je samozřejmé, že musíme mít úctu ke svobodě svědomí každého člověka (srv. Redemptoris missio, 39). Pomoci bratrovi či sestře nalézt Krista, Cestu, Pravdu i Život (Jan 14,6), je pravým skutkem bratrské lásky.
 
     Není lehké mluvit o Bohu v dnešní době. Naráží se často na zeď lhostejnosti nebo nepřátelství. Kolikrát možná podlehnete pokušení připomenout si slova proroka Jeremiáše: „Bože, neumím přece mluvit, jsem příliš mladý!“ Avšak Bůh vždy odpoví: „Neříkej, že jsi příliš mladý, když jsem všude s tebou.“ (Jer 1,6)
 
(foto: Michael Brace, www.flickr.com, cc)
 
Úryvek z poselství sv. Jana Pavla II. k VII. světovému dni mládeže v roce 1992.
vybráno z knihy Kristus vás miluje
vydalo nakladatelství Paulínky