Latinská liturgie slaví 22. února svátek Stolce svatého Petra. Jde o velmi starobylou tradici, doloženou již od 4. století. Bohu jsou tak vzdávány díky za poslání svěřené apoštolu Petrovi a jeho nástupcům.

 V původním významu byl míněn trůn, na němž seděl papež jako hlava křesťanstva. Během dějin Západu však se označení stalo symbolem papežské a kuriální moci. Biskupský stolec je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání. Petrův je k tomu navíc znamením jednoty církve, založené na apoštolech. 

 (foto: wikipedia.org)

Při generální audienci v roce 2006 řekl papež Benedikt XVI. k tomuto svátku mimo jiné toto:
"Jaký tedy byl stolec svatého Petra? On, jehož si Kristus vyvolil jako skálu, na které se má vybudovat církev (srov. Mt 16,18), začal svou službu v Jeruzalémě po Nanebevstoupení Páně a Seslání Ducha svatého. Prvním církevním stolcem bylo večeřadlo a je velmi pravděpodobné, že v onom sále, kde se společně s učedníky modlila také Maria, Ježíšova Matka, bylo vyhrazeno zvláštní místo pro Šimona Petra. Potom se Petrovým sídlem (stolcem) stala Antiochie, město ležící na řece Orontu v Sýrii. V tehdejší době to byla třetí metropole římského impéria po městě Římu a egyptské Alexandrii. Petr byl prvním biskupem onoho města, kde hlásal evangelium Barnabáš a Pavel a kde také byli učedníci poprvé nazváni křesťany (Sk 11,26). Římské martyrologium před reformou dokonce předpokládalo také zvláštní slavení Petrova stolce v Antiochii. Odtud Boží Prozřetelnost zavedla Petra do Říma, kde završil svou pouť ve službě evangelia mučednickou smrtí. Tímto Římský stolec získal větší váhu a byl poctěn úkolem, jenž Kristus svěřil Petrovi - být k službám všem ostatním diecézím a farnostem a povzbuzovat a sjednocovat Boží lid.

Slavit Stolec sv. Petra proto znamená dávat mu mocný duchovní význam a rozpoznávat v něm výsadní znamení lásky Boha, dobrého a věčného Pastýře, který chce shromáždit celou svou církev a vést ji po cestě spásy. Z mnoha svědectví Otců bych rád uvedl slova sv. Jeronýma z jeho listu psaného římskému biskupovi, jenž je zvláště zajímavý. Výslovně v něm poukazuje na Petrův stolec, který chápe jako bezpečný přístav pravdy a pokoje. Jeroným píše: Rozhodl jsem se poradit se s Petrovým stolcem, kde se nachází ona víra, již ústa jednoho apoštola velebila; přicházím nyní prosit o pokrm pro svou duši tam, kde jsem dostal Kristův oděv. Já neusiluji o jiné prvenství než o Kristovo, proto navazuji společenství s Tvou blažeností, totiž s Petrovým stolcem. Vím, že na této skále je zbudována církev. (Listy I, 15, 1-2)."

 

Svatý otec František je 266. papež katolické církve.

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi nám daroval papeže Františka. Prosíme tě, žehnej mu v jeho náročné službě. Naplňuj ho stále svým svatým Duchem, aby v jeho síle hlásal evangelium o tvém milosrdenství celému světu. Ochraňuj ho ode všeho zlého a pošli mu dobré rádce a spolupracovníky. Naplňuj ho svou láskou, aby tě miloval nade všechno a s horlivostí i pastýřskou láskou vedl Boží lid, který jsi mu svěřil. Amen

 

zpracováno dle
www.radiovaticana.cz a www.vojtechkodet.cz