Týden modliteb za jednotu křesťanů

V týdnu od 18. do 25. ledna zde nabízíme zamyšlení a modlitbu za jednotu křesťanů.
Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů má téma "Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)
Text je převzatý z Průvodce, který k této příležitosti vydala ČBK spolu s Ekumenickou radou církví.

 

Gn 17,1-8 Bůh uzavírá smlouvu s Abrahamem

Ž 98 Svět spatřil Boží vítězství

Ř 5,6-11 Bůh nás se sebou smířil skrze Ježíše Krista

L 2,8-14 Hlásání radostné zvěsti

Komentář

Smíření má dvojí tvář: je úchvatné, a zároveň děsí. Vtahuje nás do sebe, takže po něm toužíme: chceme, aby nastalo v nás samotných, mezi jednotlivými lidmi, mezi našimi odlišnými křesťanskými tradicemi. Zároveň ale vnímáme, jaká se za ně platí cena, a bojíme se jí. Smíření od nás totiž vyžaduje, abychom se zřekli své touhy po moci a uznání. V Kristu nás Bůh milostivě smiřuje se sebou, přestože jsme se od něj odvrátili. A Boží jednání jde ještě dál: Bůh se sebou smiřuje nejen lidstvo, ale celé stvoření.

Ve Starém zákoně prokázal Bůh věrnost a milosrdenství izraelskému lidu, s nímž uzavřel smlouvu. A tato smlouva stále trvá: „Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná“ (Ř 11,29). Ježíš, který svou krví stvrdil novou smlouvu, byl také synem Izraele, naše církve ale v minulosti na tuto skutečnost zapomínaly. Po holocaustu mají německé církve i specifický úkol: bojovat proti antisemitismu. Podobně jsou všechny církve povolány vnášet smíření do společnosti, kde působí, a stavět se proti všem podobám diskriminace druhých lidí, protože všichni patříme pod Boží smlouvu.

Otázky

  • Co pro naše křesťanská společenství znamená, že jsme součástí Boží smlouvy?

  • Jakým podobám společenské diskriminace se dnes naše církve musejí postavit?

Modlitba

Milosrdný Bože,
tys z lásky uzavřel se svým lidem smlouvu.
Dej nám sílu,
abychom se postavili všem podobám diskriminace.
Kéž nás dar tvé láskyplné smlouvy
naplňuje radostí a podněcuje k větší jednotě.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista,
našeho zmrtvýchvstalého Pána,
který žije a kraluje s tebou a Duchem Svatým
na věky věků. Amen.