Týden modliteb za jednotu křesťanů

V týdnu od 18. do 25. ledna zde nabízíme zamyšlení a modlitbu za jednotu křesťanů.
Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů má téma "Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)
Text je převzatý z Průvodce, který k této příležitosti vydala ČBK spolu s Ekumenickou radou církví.

 

Gn 50,15-21 Josef se smířil s bratry

Ž 72 Boží království přinese pokoj a spravedlnost

1J 3,16b-21 Boží láska nás nutí milovat se navzájem

J 17,20-26 Ježíš se modlí za jednotu své církve

Komentář

Smíření mezi Bohem a lidmi je ústřední skutečností naší křesťanské víry. Pavel je přesvědčen, že Kristova láska nás nutí, abychom vnášeli Boží smíření do všech stránek a rozměrů svého života. To nás dnes vede k tomu, abychom zpytovali svědomí a zamýšleli se nad svým rozdělením. Také Josefův příběh nám ukazuje, že Bůh vždy dává milost potřebnou k uzdravení narušených vztahů.

Velicí reformátoři, jako byl Martin Luther, Ulrich Zwingli a Jan Kalvín, ale také mnozí z těch, kdo zůstali katolíky, jako například Ignác z Loyoly, František Saleský a Karel Boromejský, usilovali o obnovu západní církve. To, co se mohlo stát dějinami Boží milosti, ale porušila lidská hříšnost, a tak se rodí dějiny rozštěpené jednoty Božího lidu. Nepřátelství a podezřívavost, poznamenané hříchem a válčením, se v následujících staletích prohlubovaly.

Ke službě smíření patří mimo jiné i snaha překonat rozdělení mezi křesťany. Mnohé církve dnes spolupracují v duchu vzájemné důvěry a úcty. Jedním pozitivním příkladem ekumenického smíření je dialog mezi Světovou luterskou federací a Světovou mennonitskou konferencí. Závěry tohoto dialogu byly publikovány v dokumentu nazvaném „Uzdravení paměti: Smíření v Kristu“ a obě organizace poté v roce 2010 uspořádaly kající bohoslužbu, po které následovala další smírná setkání v Německu i v mnoha dalších zemích.

Otázky

  • Kde v naší společnosti, v našem okolí je zapotřebí služba smíření?

  • Jak na tuto potřebu odpovídáme?

Modlitba

Bože veškeré dobroty,
děkujeme ti, že jsi nás i celý svět smířil se sebou v Kristu.
Posiluj nás, naše shromáždění a církve,
abychom sloužili smíření.
Uzdrav naše srdce a pomáhej nám šířit tvůj pokoj.
„Tam, kde je nenávist, ať přinášíme lásku,
kde je urážka, ať přinášíme odpuštění,
kde je pochybnost, ať přinášíme víru,
kde je zoufalství, ať přinášíme naději,
kde je smutek, ať přinášíme radost,
kde vládne tma, ať přinášíme světlo.“
Prosíme o to skrze Ježíše Krista
v moci Ducha Svatého. Amen.