Týden modliteb za jednotu křesťanů

V týdnu od 18. do 25. ledna zde nabízíme zamyšlení a modlitbu za jednotu křesťanů.
Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů má téma "Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)
Text je převzatý z Průvodce, který k této příležitosti vydala ČBK spolu s Ekumenickou radou církví.

 

Ez 36,25-27 Obdržet nové srdce od Boha

Ž 126 Být naplněn radostí

Ko 3,9-17 Být obnoven v Kristu

J 3,1-8 Narodit se z Ducha

 

Komentář

Pavel se setkal s Kristem, zmrtvýchvstalým Pánem, a stal se novým člověkem – tak jako každý, kdo uvěří v Krista. Toto nové stvoření není postřehnutelné pouhým okem, ale je to skutečnost víry. Bůh v nás žije mocí Ducha Svatého a dává nám podíl na životě Nejsvětější Trojice.

Tímto novým stvořením se překonává pád člověka a vstupujeme do spásonosného vztahu s Bohem. Můžeme na sebe vztáhnout vskutku úchvatné věci: jak říká Pavel, v Kristu se stáváme novým stvořením, jeho zmrtvýchvstáním je překonána smrt, nikdo a nic nás nemůže vyrvat z Boží ruky, jsme v Kristu jedno a on žije v nás, v Kristu jsme „královským kněžstvem“ (Zj 5,10), když mu vzdáváme díky za to, že porazil smrt, a hlásáme příslib nového stvoření.

Tento nový život se stává patrným, když mu dovolíme, aby se dále formoval a projevoval se „milosrdným soucitem, dobrotou, skromností, pokorou a trpělivostí“. Zároveň se musí ukazovat i v našich ekumenických vztazích. Mnoho církví sdílí totéž přesvědčení, že čím více žijeme v Kristu, tím více se přibližujeme i sobě navzájem. Letošní pětisté výročí reformace je pro nás mimořádnou příležitostí zamyslet se nad úspěchy i tragickými selháními v našich dějinách. Kristova láska nás nutí, abychom žili jako obnovení lidé a aktivně usilovali o jednotu a smíření.

Otázky

  • Co mi pomáhá uvědomit si, že jsem novým stvořením v Kristu?

  • Co musím podniknout, abych mohl svůj nový život v Kristu skutečně žít?

  • Jaké důsledky pro ekumenismus má to, že jsme nové stvoření?

Modlitba

Trojjediný Bože,
ty se nám zjevuješ jako Otec a Stvořitel,
jako Syn a Spasitel
i jako Duch a Dárce života,
a přece jsi jeden Bůh.
Prolom naše lidská omezení a obnov nás.
Dej nám nové srdce,
abychom dokázali překonávat všechno,
co ohrožuje naši jednotu v tobě.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista
v moci Ducha Svatého. Amen.