Týden modliteb za jednotu křesťanů

V týdnu od 18. do 25. ledna zde nabízíme zamyšlení a modlitbu za jednotu křesťanů.
Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů má téma "Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)
Text je převzatý z Průvodce, který k této příležitosti vydala ČBK spolu s Ekumenickou radou církví.

 

 

Mi 6,6-8 Bůh ti oznámil, co je dobré

Ž 25,1-5 Bože, má spáso, uč mě chodit po svých stezkách

1J 4,19-21 My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás

Mt 16,24-26 Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej

Komentář

Smrtí a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista jsme byli osvobozeni od potřeby vytvářet si svůj smysl sami a žít jen z vlastních sil. Místo toho čerpáme z životodárné moci Krista, který pro nás žil, zemřel a zase vstal. Když pro něj svůj život „ztrácíme“, nalézáme jej.

Proroci byli neustále konfrontováni s otázkou, jak správně žít před Bohem. Jasnou odpověď na to nalézá prorok Micheáš: „Abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“ Autor 25. Žalmu ví, že to nedokážeme sami, a proto volá k Bohu a prosí, aby ho on vedl a posiloval.

V posledních letech se v německé společnosti, podobně jako v mnoha dalších zemích, mezi důležitými tématy objevuje sociální izolace a vzrůstající odcizení a samota. Křesťané jsou povoláni k tomu, aby hledali nové podoby společenského života, které jim umožní nabízet druhým lidem společné soužití a podporovat mezigenerační vazby. Evangelium nás vybízí, abychom nežili sami pro sebe, ale pro Krista, a zároveň nám přikazuje jít vstříc druhým lidem a překonávat překážky, které nás od sebe oddělují.

Otázky

  • Jak nás naše kultura pokouší, abychom žili jen sami pro sebe, a ne pro druhé?

  • Jak můžeme žít pro druhé ve své každodenní existenci?

  • Jaké ekumenické důsledky má tato výzva, abychom nežili sami sobě?

Modlitba

Bože, náš Otče,
tys nás v Ježíši Kristu osvobodil k životu, který překračuje sebe sama.
Veď nás svým Duchem a pomáhej nám,
abychom žili jako bratři a sestry v Kristu,
v tom, který pro nás žil, trpěl, zemřel a zase vstal,
a který žije a kraluje na věky věků. Amen.