V sobotu 22. října si budeme připomínat památku svatého papeže Jana Pavla II. Není od věci si proto tady připomenout něco z toho, co řekl mladým.

foto: http://saltandlighttv.org

 

Vzpomeňte si na tak vážná Kristova slova, kterými se obrací na učedníky: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.“ (Lk 9,23) Chtěl bych vám ukázat, že křížem každého dne je především váš každodenní boj za správný křesťanský život, jenž vás činí spolupracovníky na Kristově vykupitelském díle. Přispíváte tímto způsobem k uskutečnění usmíření všech lidí i celého Božího stvoření. Je to překrásná životní náplň, která však vyžaduje velkodušnost. Přemýšlejte proto o tom, jaký má být váš život, neboť vykoupil-li nás Kristus svou smrtí na kříži, pak by nebyl naší správnou odpovědí život průměrný a vlažný. Toto vše vyžaduje úsilí, oběť a houževnatost, odhodlání každodenně snášet tíhu kříže na svých bedrech.
                                                                            Promluva při vigilii SDM v Buenos Aires (1987)

 

 

Od pradávna je sůl používaná jako prostředek k uchovávání pokrmů. A vy jako sůl země, jste povoláni k tomu, abyste zachovali víru, kterou jste obdrželi, a předali ji nedotčenou druhým. Vaše generace je obzvláště naléhavě vyzývána k tomu, aby opatrovala a uchovávala celistvost pokladu víry (srv. 2 Sol 2,15; 1 Tim 6,20; 2 Tim 1,14).
Objevujte své křesťanské kořeny, poznávejte historii církve, prohlubujte svou znalost duchovního dědictví, které vám bylo předáno, následujte kroky svědků a učitelů, kteří šli před vámi! Pouze tím, že zůstanete věrni Božím přikázáním, smlouvě, kterou Kristus zpečetil svou krví prolitou na kříži, se stanete apoštoly a svědky nového tisíciletí.
                                                              Poselství k XVII. světovému dni mládeže (2002)

 

 

Kontemplujte a uvažujte! Bůh nás stvořil, abychom se podíleli na jeho vlastním životě, volá nás, abychom byli jeho dětmi, živými údy Kristova mystického těla, zářivými chrámy Ducha Lásky. Volá nás k tomu, abychom byli „jeho“: chce, abychom všichni byli svatí. Drazí mladí lidé, mějte svatou ctižádost být svatými, jako je svatý On!
Zeptáte se mě: copak je možné být dnes svatý? Kdyby měl člověk spoléhat jen na své lidské síly, pak by se to právem zdálo nemožné. Vždyť dobře znáte své úspěchy i své nezdary. Víte, jaká břemena člověka tíží, jaká nebezpečí mu hrozí a jaké následky vyvolávají jeho hříchy. Někdy vás může přepadat malomyslnost a vnucuje se vám myšlenka, že není možné nic změnit ani ve světě ani ve vás samých.
I když je cesta strmá, přesto všechno dokážeme v tom, který je naším Vykupitelem. Proto se neobracejte k někomu jinému než k Ježíši. Nehledejte jinde to, co vám může dát jen on, neboť „pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy“ (Sk 4,12). S Kristem se dá uskutečnit svatost - Boží plán pro každého pokřtěného. Spoléhejte na něho, věřte v nepřemožitelnou sílu evangelia a klaďte víru jako základ své naděje. Ježíš jde s vámi, obnovuje vám srdce a posiluje vás mocí svého Ducha.
Mladí lidé každého světadílu, nemějte strach být svatými nového tisíciletí! Buďte kontemplativní, milujte modlitbu, buďte důslední ve své víře a velkodušní ve službě bližním, buďte aktivními údy církve a šiřiteli pokoje.
                                                              Poselství k XV. světovému dni mládeže ( 2000)

 

Vybráno z knihy Kristus vás miluje
nakladatelství Paulínky
2005