V těchto dnech svatodušní novény nabízíme povzbuzení od papeže Benedikta XVI. Pro pamětníky opáčko, pro všechny snad něco k duchovní inspiraci.Jedná se o dva krátké úryvky z poselství k XXIII. světovému dni mládeže z roku 2008, jehož motto znělo: Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky“ (Sk 1,8)

 

 

Duch svatý jako „vnitřní učitel“

Milí mladí lidé, Duch svatý se v církvi i dnes stále projevuje svou mocí a jeho plody jsou bohaté úměrně tomu, nakolik jsme schopni se otevřít jeho obnovující síle. Proto je důležité, aby ho každý z nás znal, navázal s ním vztah a nechal se jím vést. Zde přirozeně vyvstává otázka: Kým je pro mě Duch svatý? I nadále pro nemalou řadu křesťanů zůstává Duch svatý stále jen „velkou neznámou“. Proto jsem vás chtěl pozvat, abyste prohloubili osobní poznání Ducha svatého. Ve vyznání víry vyznáváme: „Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce života, který z Otce i Syna vychází“ (Nicejsko-cařihradské vyznání víry).

 

Duch svatý, Duch lásky Otce i Syna, je pramenem života, v němž jsme posvěcováni, „neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Ř 5,5). A přece nestačí ho jen znát; je třeba ho přijmout a oddat se ve své duši jeho vedení jako „vnitřnímu učiteli“, který nás uvádí do tajemství Nejsvětější Trojice: on jediný nás může otevřít víře a dovolit nám, abychom v ní každý den žili naplno. On nás jakoby nutí do vztahů s druhými, zapaluje v nás plamen lásky a uschopňuje nás, abychom mohli působit jako misionáři Boží lásky.

Vím velmi dobře, jak vážnou úctu a lásku vy, mladí lidé, chováte ve svém srdci k Ježíši, jak moc se s ním toužíte setkat a mluvit s ním. Proto si dobře pamatujte, že je to právě přítomnost Ducha v nás, která nám dosvědčuje, že naše osoba je ustanovena a utvářena podle osoby Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Mějme důvěrný vztah s Duchem svatým, abychom mohli mít takový vztah s Ježíšem.


...

Rád bych přidal několik slov o eucharistii. K růstu v křesťanském životě je nutné živit se pokrmem Kristova těla a jeho krve; jsme totiž pokřtěni a biřmováni vzhledem k eucharistii (srov. KKC, 1322; apoštolská exhortace Sacramentum caritatis, 17). Eucharistie, jako „pramen a vrchol“ života církve, se stává „ustavičnými Letnicemi“, neboť pokaždé, když slavíme mši svatou, přijímáme Ducha svatého, který nás hluboce sjednocuje s Kristem a v něm nás proměňuje. Milí mladí přátelé, pokud se budete často účastnit slavení eucharistie a pokud obětujete trochu ze svého času adoraci před Nejsvětější svátostí, pramenem lásky, jímž eucharistie je, získáte radostné odhodlání zasvětit svůj život následování evangelia. Současně zakusíte, že tam, kde se nám nedostává vlastních sil, nás Duch svatý sám proměňuje, naplňuje svou silou a činí z nás svědky zmrtvýchvstalého Krista, plné misijního zápalu.

 zdroj: Jste nadějí církve
promluvy a poselství papeže Benedikta XVI. mládeži
vydala Sekce pro mládež při ČBK

  foto: greenzowie, www.flickr.com, cc